Algemene voorwaarden

Artikel 1          Definities

 1. Hondengedragscoach Lisse van de Groep, gevestigd te Amersfoort, KvK-nummer 64456501, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als hondengedragscoach.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan hondengedragscoach tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens hondengedragscoach waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door hondengedragscoach in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.


Artikel 3          Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. Hondengedragscoach kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.


Artikel 4          Tarieven en betalingen          

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de prijs van de gekozen dienst of traject vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, worden tevens vermeld.
 3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Hondengedragscoach komt het recht toe betaling vooraf te vergen en de werkzaamheden op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan.
 4. Het is tevens mogelijk een strippenkaart aan te schaffen. Deze dienen geheel vooraf te worden betaald. Strippenkaarten zijn tot 12 maanden na aangifte geldig. Niet-gebruikte uren komen na deze termijn te vervallen zonder restitutie. Indien werkzaamheden over het aantal uren van de strippenkaart dreigen te gaan, zal hondengedragscoach dit tijdig melden.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Hondengedragscoach heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de cliënt.
 6. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 7. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van hondengedragscoach onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 5          Informatieverstrekking

 1. Cliënt stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan hondengedragscoach.
 2. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Hondengedragscoach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Cliënt vrijwaart hondengedragscoach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt cliënt niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt.


Artikel 6          Uitvoering van de overeenkomst
 

 1. Cliënt dient de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt voorafgaand aan een overeenkomst met hondengedragscoach.
 • Hondengedragscoach voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cliënt beoogde. Cliënt erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de cliënt.
 1. Hondengedragscoach is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 2. Lessen dienen altijd binnen de looptijd van het gekozen traject te worden ingepland.
 3. Cliënt is verantwoordelijk voor de vaccinatiestatus van de hond. Honden zonder vaccinatie kunnen enkel aan individuele lessen meedoen en zijn uitgesloten van groepslessen.
 4. Indien een hond voorafgaand aan een les ziekteverschijnselen vertoont, dient dit altijd voorafgaand aan de les kenbaar te worden gemaakt aan hondengedragscoach.
 5. Cliënt is gehouden ontlasting van de hond op te ruimen en hier de juiste middelen voor mee te dragen. Indien er sprake is van nalatigheid komt een eventuele boete voor rekening van de cliënt.


Artikel 7          Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Hondengedragscoach stelt de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien hondengedragscoach onverwacht verhinderd is voor een overeengekomen les, zal in overleg een andere datum worden gezocht of een vervanger worden geregeld. Indien een passende oplossing niet gevonden kan worden, heeft cliënt recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag voor de betreffende les.
 4. Annulering van een overeenkomst door de cliënt is enkel schriftelijk mogelijk. Een overeenkomst kan tot 14 kalenderdagen na sluiting kosteloos worden herroepen, tenzij de werkzaamheden binnen die 14 dagen van start gaan of de overeenkomst B2B is gesloten. Bij tussentijdse beëindiging van een overeengekomen traject zal verrekening naar rato plaatsvinden.
 5. Een losse les kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, wordt 30% van de kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 6. Hondengedragscoach heeft het recht de overeenkomst op te schorten als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.


Artikel 8
         Online cursus

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de cliënt.
 2. Cliënt ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor cliënt niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is cliënt bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden.
 3. Cliënt ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. Hondengedragscoach heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
 5. Hondengedragscoach voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat cliënt met aankoop beoogde. Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.
 6. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan hondengedragscoach niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 7. Hondengedragscoach behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 8. Hondengedragscoach is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 9. Cliënt verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Cliënt mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van hondengedragscoach.
 10. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van hondengedragscoach. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 11. Tijdens deelname aan een cursus kunnen cliënten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De cliënt verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van hondengedragscoach.
 12. Het staat hondengedragscoach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 13. Hondengedragscoach behoudt zich het recht voor cliënten die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Artikel 9          Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
 4. Indien cliënt de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is hondengedragscoach gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen. 

 

Artikel 10         Aansprakelijkheid schade

 1. Hondengedragscoach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Deelname aan een traject of les van hondengedragscoach is op eigen risico.
 3. Cliënt blijft als eigenaar van de hond te allen tijde verantwoordelijk voor de gedragingen van de hond en eventuele gevolgen daarvan.
 4. Hondengedragscoach geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan.
 5. Hondengedragscoach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 6. Cliënt is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
 7. Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 8. In het geval dat hondengedragscoach een schadevergoeding verschuldigd is aan cliënt bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door hondengedragscoach in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij de wet anders bepaalt.
 9. Cliënt vrijwaart hondengedragscoach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.


Artikel 1
1         Intellectueel eigendom 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door hondengedragscoach aan cliënt ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij hondengedragscoach. Het is cliënt nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Het is cliënt niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een les. Indien hondengedragscoach materiaal wenst te maken in het kader van voortgang zal dit altijd in overleg gebeuren.
 3. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 4. Bij inbreuk komt hondengedragscoach een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.


Artikel 1
2         Bijzondere bepalingen 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Cliënt wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Hondengedragscoach behoudt zich het recht voor cliënten die door hun gedrag het verloop van de werkzaamheden belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten onverlet.


Artikel 1
3         Klachten

 1. Cliënt is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk na het ontstaan van de klacht, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan hondengedragscoach. Hondengedragscoach streeft ernaar klachten binnen 7 kalenderdagen te behandelen.
 2. Hondengedragscoach dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.


Artikel 14
         Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin hondengedragscoach is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens hondengedragscoach en betrokken derden 12 maanden.